Mỡ đặc biệt bôi trơn cho các vị trí làm việc ở nhiệt độ rất thấp (dây chuyền động lạnh).

Sản phẩm liên quan