Mỡ cho vòng bi tốc độ cao

G.Beslux Plex L -2/S

Mỡ tổng hợp gốc Lithium phức cho vòng bi và các chi tiết máy làm việc ở tốc độ rất cao.

G.Beslux Plex Bar L-2/S

Mỡ tổng hợp cho vòng bi tốc độ cao gốc Barium phức hợp.