Mỡ bôi trơn tiếp điểm điện

Mỡ dẫn điện, bôi trơn và bảo vệ tiếp điểm điện G.Beslux ... (2 Sản phẩm)

G.Beslux Contact L-3/S

Mỡ dẫn điện, bôi trơn và bảo vệ cho các tiếp điểm điện.

​G.Beslux ELG-38

​Mỡ cho tiếp điểm điện với hệ phụ gia được bổ xung hàm lượng cao chất rắn có khả năng dẫn điện.