Mỡ bôi trơn cáp

G.Beslux KBL

Mỡ bôi trơn và bảo vệ dây cáp thép.