Mỡ cho bánh răng hở

G. Beslux Crown M – FLUID & L – FLUID

Sản phẩm đặc biệt bôi trơn cho bánh răng hở với thành phần dầu gốc độ nhớt cao và phụ gia bôi trơn rắn.

G.BESLUX CROWN RPR

Chất bôi trơn sửa chữa bánh răng hở

G.BESLUX CROWN H-O PLUS

Mỡ bôi trơn khớp nối răng, bánh răng hở của hệ thống nghiền, lò nung (thích hợp hệ thống phun tự động).

G. BESLUX HEAVY MILL PLUS II

Mỡ bôi trơn bánh răng hở với gốc dầu bán tổng hợp và phụ gia đặc biệt.