Bessil F-100

Dầu Silicone an toàn thực phẩm và chịu nhiệt độ cao

Bessil F-50

Dầu silicone cho các ứng dụng truyền nhiệt, cách điện/chất điện môi.