Dầu xích chịu nhiệt

Beslux Camin 150 WR

Dầu bôi trơn xích trong các điều kiện thường.

Beslux RamCa 320

Dầu xích chịu nhiệt độ cao và không tạo cặn.

Beslux chain VLTR RT 350

Dầu xích tổng hợp chịu nhiệt độ cao với khả năng bám dính tốt.

Beslux Camin 4200

Dầu xích chịu nhiệt độ nhớt cao

Beslux Chain 2160 PB

Dầu xích chịu nhiệt (đến 300 0C ) cao cấp gốc tổng hợp 100%.