Dầu xích chịu nhiệt

- 0%

Beslux Camin 150 WR

Dầu bôi trơn xích trong các điều kiện thường.

- 0%

Beslux RamCa 320

Dầu xích chịu nhiệt độ cao và không tạo cặn.

- 0%

Beslux chain VLTR RT 350

Dầu xích tổng hợp chịu nhiệt độ cao với khả năng bám dính tốt.

- 0%

Beslux Camin 4200

Dầu xích chịu nhiệt độ nhớt cao

- 0%

Beslux Chain 2160 PB

Dầu xích chịu nhiệt (đến 300 0C ) cao cấp gốc tổng hợp 100%.