Dầu bánh răng, Hộp số tổng hợp

Beslux Sincart W

Dầu tổng hợp gốc PG (Polyglycol) làm việc trong môi trường có khoảng nhiệt độ vận hành rộng.

Beslux Gearsint

Dầu tổng hợp gôc PAO (Poly Alpha Olefin) có chỉ số ma sát thấp, chỉ số độ nhớt cao vận hành trong môi trường có điều kiện nhiệt độ và tải trọng lớn.