Mỡ bôi trơn cáp

Mỡ bôi trơn dây cáp G.Beslux KBL

Mỡ bôi trơn và bảo vệ dây cáp thép.