Phân loại dầu mỡ bôi trơn

Phân loại dầu mỡ bôi trơn

Phân loại dầu mỡ bôi trơn

18:00 - 17/11/2016

Có nhiều tiêu chuẩn được áp dụng để phân loại dầu mỡ bôi trơn như :

Có nhiều tiêu chuẩn được áp dụng để phân loại dầu mỡ bôi trơn như :

- Dựa trên ứng dụng của dầu mỡ bôi trơn : Dầu thủy lực, dầu hộp số, mỡ chịu nhiệt...

- Dựa trên gốc dầu : Dầu tổng hợp, bán tổng hợp, khoáng ...

Và một trong só đó là phân loại dựa trên thông số kỹ thuật đặc trưng của dầu (cấp độ nhớt) và của mỡ (cấp độ đặc).

1. Bảng phân loại cấp độ nhớt của dầu.

2. Bảng phân loại cấp độ đặc của mỡ.