Mỡ gốc dầu PFPE, chất làm đặc PTFE cho các vòng bi, chi tiết máy làm việc ở nhiệt độ rất cao.

Sản phẩm liên quan