Hệ thống xích

  15/08/2016    Lượt xem : 972

Dầu xích chịu nhiệt cho hệ thống xích các ngành công nghiệp và công nghiệp thực phẩm.

Beslux Chain 2160 PB

  18/08/2016    Lượt xem : 876

Dầu xích chịu nhiệt cao cấp gốc tổng hợp 100%

Beslux Camin 4200

  18/08/2016    Lượt xem : 829

Dầu xích chịu nhiệt độ nhớt cao

Beslux Chain 2160 PB

  18/08/2016    Lượt xem : 32

Beslux Chain 2160 PB Dầu xích chịu nhiệt độ cao

Beslux RamCa 320

  18/08/2016    Lượt xem : 703

Beslux RamCa 320 Dầu xích chịu nhiệt không tạo cặn